RANOV

Ongeveer 11.000 mensen met een RANOV-vergunning konden lange tijd geen Nederlander worden. Zij voldeden niet aan bepaalde eisen. In 2021 kwamen er vrijstellingen. Hierdoor kan een deel van deze groep (opnieuw) het Nederlanderschap aanvragen.

De mensen met een RANOV-vergunning zijn met de vrijstellingen niet langer verplicht om in het bezit te zijn van een geldig buitenlands paspoort (of een ander bewijs van nationaliteit). Zij zijn ook niet meer verplicht om een geboorteakte of geboorteregistratiebewijs te overleggen en hoeven geen afstand meer te doen van hun oorspronkelijke nationaliteit.

Achtergrond RANOV-regeling

Op 15 juni 2007 trad de Regeling ter afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (RANOV-regeling) in werking. Deze regeling, ook wel de pardonregeling genoemd, was bedoeld voor vreemdelingen die onder de oude Vreemdelingenwet (vóór 1 april 2001) een asielaanvraag hadden ingediend. Voorwaarde was dat zij sinds 1 april 2001 in Nederland waren. Om een verblijfsvergunning te krijgen op grond van de RANOV-regeling, moest de lopende (asiel)procedure worden ingetrokken. Op grond van de pardonregeling hebben uiteindelijk ongeveer 28.000 vreemdelingen een reguliere verblijfsvergunning gekregen. 

Ontwikkelingen en vrijstellingen

Vijf jaar later konden deze mensen een aanvraag voor het Nederlanderschap indienen. Dit moest volgens de geldende voorwaarden, waaronder de documenteneis om de identiteit en nationaliteit aan te tonen. Veel RANOV-vergunninghouders hebben deze documenten niet. Waardoor zij jarenlang geen Nederlander konden worden. En ook hun kinderen niet.
Voormalig staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) schreef daarop een 
brief aan de Tweede Kamer. Daarin staat dat minderjarige RANOV-vergunninghouders vanaf 1 juni 2021 in de optie- en naturalisatieprocedure zijn vrijgesteld van de documenteneis en de verplichting om afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit. Met de brief aan de Tweede Kamer van juli 2021 liet de staatssecretaris weten dat dit vanaf november 2021 voor alle RANOV-vergunninghouders geldt, dus ook de (ruim 8000) vergunninghouders die op het moment van de RANOV-vergunningverlening volwassen waren.

Rol van de IND bij RANOV-aanvragen

Het parlement stelt de wet- en regelgeving vast.  Aan de hand daarvan bepaalt de IND wie in Nederland mag blijven. En wie in aanmerking komt om Nederlander te worden door naturalisatie. De gemeente beoordeelt de aanvragen om Nederlander te worden door optie. Het aanvragen van naturalisatie of optie begint altijd bij de gemeente.

Voorwaarden voor het Nederlanderschap

Het is belangrijk te weten dat de IND en de gemeente nog altijd toetsen of de betrokkenen in aanmerking komen voor het Nederlanderschap. Dus ook bij RANOV-vergunninghouders. De documenteneis en afstandsplicht vervallen, maar verder moeten de aanvragers nog steeds voldoen aan alle andere voorwaarden om Nederlander te worden. Zo moet iemand vijf jaar of langer onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in Nederland wonen en geen gevaar vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. Een ander voorbeeld is de inburgeringsplicht die ook voor de RANOV-vergunninghouders geldt. Een aanvraag kan ook worden afgewezen als er grote twijfels zijn over iemands identiteit of nationaliteit.

RANOV-vergunninghouders na een afwijzing

RANOV-vergunninghouders die worden afgewezen door de gemeente (optie) kunnen daar bezwaar maken tegen de beslissing. Als de IND een negatieve beslissing heeft genomen (naturalisatie), is het mogelijk om bij ons bezwaar te maken. In de praktijk verandert er voor de vergunninghouders overigens niets na een afwijzing, het verblijfsrecht in Nederland blijft gewoon gelden.