Regeling Internationaal handelsverkeer

​Op 1 juli 2017 treedt de Regeling Internationaal handelsverkeer in werking. De regeling is de opvolger van de Pilot Kennisindustrie, die per 1 juli vervalt.

​De Regeling Internationaal handelsverkeer biedt het internationale bedrijfsleven de mogelijkheid om flexibel buitenlandse arbeidskrachten tijdelijk naar Nederland te laten komen voor het verrichten van werkzaamheden die geen concurrentie opleveren met het arbeidsaanbod uit Nederland en de EU. Het gaat bijvoorbeeld om werknemers die getraind worden in het werken met nieuwe machines of het geven van trainingen aan werknemers van een klant in het buitenland van het Nederlandse bedrijf.

De regeling is opgenomen in artikel 1k van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen (BuWav) en gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2017, 134).

Aanvragen internationaal handelsverkeer
Bedrijven die in aanmerking willen komen voor de Regeling Internationaal handelsverkeer, moeten eerst bij het UWV een verzoek indienen om toelating van een traject met bijbehorende werkzaamheden. Het UWV toetst of het traject voldoet aan de criteria zoals neergelegd in artikel 1k van het BuWav. Wanneer een traject is toegelaten, dan hoeft de werkgever geen tewerkstellingsvergunning (TWV) meer aan te vragen voor buitenlandse werknemers die bij het traject betrokken zijn. De werkgever kan volstaan met het aanmelden van de werknemers bij het UWV. Er is een speciaal aanvraag- en meldingsformulier ontwikkeld, dat u kunt vinden op www.werk.nl/werkvergunning.

Aanvragen verblijfsvergunning in het kader van de regeling
Werknemers die langer dan 3 maanden naar Nederland komen voor hun werk, moeten een verblijfsvergunning aanvragen. De IND kan op grond van de Regeling internationaal handelsverkeer een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd verlenen onder de beperking 'arbeid in loondienst', als is aangetoond dat het traject van de werkgever is toegelaten tot de regeling en de werkgever de werknemer heeft aangemeld bij het UWV. De verblijfsvergunning kan voor ten hoogste 1 jaar worden verleend en verlengd.

Meer informatie
Meer informatie over de inhoud van de regeling en het indienen van een verzoek om toelating tot de regeling vindt u op www.werk.nl/werkvergunning. U kunt bellen met het UWV. Het telefoonnummer is 088 898 2070.

Alle andere informatie over de verblijfsvergunning vindt u op onze eigen site. U kunt ook bellen met de IND. Het telefoonnummer is 088 0430 430 (voor dit informatienummer betaalt u uw gebruikelijke belkosten). Vanuit het buitenland belt u +31 88 0430 430.

Nieuws

Tijdelijke versoepeling mvv-vereiste vanwege COVID-19

- ​De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid versoepelt tijdelijk voor enkele specifieke groep...

IND-Pilot in Zuid-Limburg is succesvol

- ​De in januari 2020 gestarte pilot van het Expat Centre Maastricht Region, de Gemeente Maastricht...

De Nieuwsbrief Zakelijk van 6 april 2021 staat nu online

- ​De nieuwste Nieuwsbrief Zakelijk staat klaar voor erkend referenten van arbeidgerelateerde doele...

Meer nieuws