• Home
  • Nieuws
  • Reactie IND op mediapublicaties van 2 juli 2018 over IND digitaliseringsproject

Reactie IND op mediapublicaties van 2 juli 2018 over IND digitaliseringsproject

​Publicaties in de media geven aan dat de IND een digitaliseringsproject uitvoert waarbij de kosten hoger uitvallen en de doorlooptijd langer is dan initieel geraamd. De informatie in de berichtgeving is onvolledig. De IND zet dit graag recht.

De uitbreiding van het budget en de doorlooptijd van het digitaliseringsproject zijn het resultaat van de stapsgewijze werkwijze van het project. Jaarlijks vindt herijking - en dus zakelijke rechtvaardiging - plaats van scope, doorlooptijd, budget en opbrengsten. Stapsgewijs worden elk kwartaal functionaliteiten gerealiseerd en geïmplementeerd. Deze gefaseerde aanpak is dus juist bedoeld om de kosten van het project transparant beheersbaar te houden. Om grip te hebben op de realisatie van de afgesproken functionaliteiten  en opbrengsten. En om te kunnen leren en bijstellen op basis van voortschrijdend inzicht. Dit is in lijn met de aanbevelingen van de Commissie Elias.

De IND heeft initieel in de periode 2013-2014 een aantal pilots uitgevoerd om delen van haar processen te digitaliseren. Deze pilots hadden een beperkt budget (€1,2 miljoen) en een beperkte doorlooptijd. Er is indertijd bewust voor gekozen om de omvang beperkt te houden. Tijdens de evaluatie van de pilots is geconcludeerd dat verdergaande digitalisering van grote meerwaarde is voor de IND en zijn dienstverlening richting de aanvrager. De activiteiten rondom digitalisering van de processen zijn daarom in 2015 opgeschaald en gebundeld in één project.

Het budget, de doorlooptijd en de opbrengsten zijn vervolgens, in de periode 2016-2018, jaarlijks herijkt op basis van voortschrijdend inzicht. Het hogere budget en de langere doorlooptijd van het project worden ruimschoots gerechtvaardigd door de hogere opbrengsten. Deze opbrengsten zijn over een langere periode inzichtelijk en worden telkens financieel gerealiseerd.

Het project is regelmatig extern onderzocht, waaronder door de Algemene Rekenkamer (in 2016, resultaten zijn gerapporteerd aan de Tweede Kamer), Gateway Review (2017) en recentelijk door de Auditdienst Rijk. Aanbevelingen van deze onderzoeken zijn door het project geïmplementeerd.

Bovenstaande informatie is in uitgebreide vorm publiekelijk verantwoord op het Rijks ICT Dashboard en ook opgenomen in de brondocumentatie die het FD (deels) gebruikt heeft.

Nieuws

Tijdelijke versoepeling mvv-vereiste vanwege COVID-19

- ​De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid versoepelt tijdelijk voor enkele specifieke groep...

IND-Pilot in Zuid-Limburg is succesvol

- ​De in januari 2020 gestarte pilot van het Expat Centre Maastricht Region, de Gemeente Maastricht...

De Nieuwsbrief Zakelijk van 6 april 2021 staat nu online

- ​De nieuwste Nieuwsbrief Zakelijk staat klaar voor erkend referenten van arbeidgerelateerde doele...

Meer nieuws