We werken op dit moment aan onze website. Daarom zijn Mijn IND, Portaal Zakelijk, Portaal Gemeente en de online-aanvraagformulieren niet altijd beschikbaar tussen vrijdag 22 oktober 18.00 uur en maandag 25 oktober 09.30 uur.

Overplaatsing binnen een onderneming

Per 29 november 2016 is er een nieuw verblijfsdoel 'overplaatsing binnen een onderneming'. Dit vloeit voort uit de Europese Richtlijn 2014/66/EU voor Intra Corporate Transferees (ICT).

Bij dit verblijfsdoel hoort een vergunning  die het mogelijk maakt om in Nederland te werken als overgeplaatste medewerker van een internationaal concern. De houder van deze vergunning kan onder bepaalde soepele voorwaarden ook worden overgeplaatst naar een vestiging van deze onderneming binnen een andere lidstaat van de EU. Per lidstaat gelden andere voorwaarden. Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland doen niet mee. 

Welke werknemers vallen onder de Richtlijn?

De Richtlijn is van toepassing op werknemers die:

• Niet de nationaliteit van een EU/EER-land, Zwitserland of Turkije hebben, én
• Arbeid verrichten als leidinggevende, specialist of trainee, én
• Een arbeidsovereenkomst hebben met een buiten de EU gevestigde onderneming, én
• Worden overgeplaatst naar een concernonderdeel binnen Nederland, én
• Buiten Nederland wonen op het moment van de aanvraag.

De ICT Richtlijn versus de kennismigrantenregeling

Vóór 29 november 2016 kon deze specifieke groep een verblijfsvergunning bijvoorbeeld als kennismigrant krijgen. Na de invoering van de Richtlijn is dat niet meer mogelijk.

Komt een werknemer van een concernonderdeel van buiten de EU nu naar Nederland om hier te werken als leidinggevende, specialist of trainee dan krijgt deze Europese Richtlijn voorrang op de Nederlandse verblijfsregelingen zoals de kennismigrantenregeling. Dit betekent dat er een verblijfsvergunning voor ‘overplaatsing binnen een onderneming’ moet worden aangevraagd.

Mocht voor deze werknemer toch een verblijfsvergunning voor ‘verblijf als kennismigrant’ worden aangevraagd, dan wordt ambtshalve getoetst aan de voorwaarden van de Richtlijn en wordt géén vergunning als kennismigrant verleend als de werknemer onder het toepassingsgebied van de richtlijn valt.  

De vergunning

De vergunning voor ‘overplaatsing binnen een onderneming’ is een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid. Arbeid is toegestaan binnen het kader van de overplaatsing; voor andere arbeid moet een werkvergunning (TWV) worden aangevraagd.

De vergunning kan voor maximaal 3 jaar worden verleend aan leidinggevenden en specialisten en maximaal 1 jaar aan trainees. Eventueel eerder verblijf binnen een ander EU-land op grond van deze richtlijn, wordt meegeteld bij het bepalen van deze maximale termijn.

Na de maximumduur  kan een nieuwe ICT-vergunning alleen worden verkregen na een pauze van 6 maanden. In deze 6 maanden moet de werknemer buiten de EU verblijven.

Gezinsleden

Gezinsleden kunnen een verblijfsvergunning aanvragen om bij de werknemer te verblijven voor de duur van de overplaatsing. Tijdens hun verblijf zijn zij vrij op de arbeidsmarkt.

Meer informatie

Meer informatie over dit verblijfsdoel, zoals de voorwaarden waaraan voldaan moet worden, vindt u onder Werken / Overplaatsing binnen een onderneming.

​Meer informatie

Werken

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws