• Home
  • Nieuws
  • Nieuwe rol klokkenluider IND: bijzonder vertrouwenspersoon klokkenluiders

Nieuwe rol klokkenluider IND: bijzonder vertrouwenspersoon klokkenluiders

​In januari berichtte de IND dat er naar aanleiding van het rapport van de commissie Ruys overleg was met de betrokken klokkenluider over gepaste vervolgstappen. Daarbij werd ook melding gemaakt van de resultaten van het onderzoek naar de wijze waarop de IND met de klokkenluidersmelding is omgegaan.

De commissie stelde vast dat er - doordat verbeteringen in de dienstverlening lang uitbleven - sprake was van een misstand in de zin van de klokkenluidersregeling en dat de IND in diverse opzichten tekort is geschoten bij de behandeling van de melding en de invulling van de zorgplicht jegens de melder.

Deze handelwijze heeft de nodige impact gehad op de betrokken medewerker en op alle bij de zaak betrokken collega's. De IND herkent de bevindingen en erkent de conclusies van de heer Ruys zonder enig voorbehoud en wil de betrokken medewerker langs deze weg volledig rehabiliteren. De IND neemt ook alle aanbevelingen uit het rapport Ruys over.

Nieuwe rol
Eén van die aanbevelingen gaat over de beschikbaarheid en meerwaarde van een deskundige vertrouwenspersoon voor (potentiële) klokkenluiders. Behalve kennis van wet- en regelgeving is vooral inzicht nodig in de psychologische en sociale processen die bij een melding kunnen optreden. De betrokken collega is inmiddels ervaringsdeskundige op dit gebied en in onderling overleg is besloten dat hij per 1 mei 2019 de rol van 'bijzonder vertrouwenspersoon klokkenluiders' gaat vervullen voor het ministerie van JenV.

De (rechts)bescherming en ondersteuning van klokkenluiders binnen JenV is geregeld in de Interne Klokkenluidersregeling Rijk, Politie en Defensie en bovendien in de Wet Huis voor klokkenluiders.

Nieuws

Jaarverslag 2020: door corona minder aanvragen ingediend

- ​De impact van corona is terug te zien in het aantal verblijfsaanvragen dat in 2020 bij de Immigr...

Vrijstelling documenteneis naturalisatie voor deel RANOV-groep

- ​Een deel van de RANOV-vergunninghouders die willen naturaliseren tot Nederlander wordt vrijgeste...

Asielinstroom in maart 2021

- ​In maart bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en n...

Meer nieuws