• Home
  • Nieuws
  • Criteria overgangsregeling kinderpardon bekend

Criteria overgangsregeling kinderpardon bekend

​De criteria van de Afsluitingsregeling zijn vandaag gepubliceerd in de Staatscourant.

Dit is een overgangsregeling  voor de Definitieve Regeling Langdurig verblijvende Kinderen (DRLVK), ook wel het kinderpardon genoemd, die per 29 januari 2019 is beëindigd. In de Afsluitingsregeling wordt aangegeven in welke gevallen de IND tot herbeoordeling van aanvragen overgaat.

Het gaat hierbij om personen die eerder een aanvraag op grond van de DRLVK hebben ingediend, van wie de aanvraag enkel op grond van het zogenoemde meewerkcriterium is afgewezen en die op 29 januari 2019 op een COA-locatie verbleven of onder toezicht van het NIDOS stonden. Deze mensen hoeven niets te doen. De IND gaat opnieuw naar hun aanvraag kijken. Het gaat ook om mensen van wie de aanvraag alleen is afgewezen vanwege het meewerkcriterium, maar die niet op 29 januari 2019 op een COA-locatie verbleven of onder toezicht van NIDOS stonden. Voor deze groep is het vereist dat zij op 29 januari 2019 in Nederland verbleven. Zij moeten hun wens tot herbeoordeling kenbaar maken door het opsturen van een aanvraagformulier. De aanvraag is tijdig ingediend als deze uiterlijk 25 februari 2019 aan de IND is verzonden.

Daarnaast  bestaat de mogelijkheid om gedurende een periode van twee weken een aanvraag in te dienen om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning op grond van de Afsluitingsregeling. Alle lopende procedures voor aanvragen op grond van de DRLVK worden (her)beoordeeld op basis van de Afsluitingsregeling.

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden voor verlening van een verblijfsvergunning zijn, dat de betrokken persoon (B9/6.5 Vc):

  • Op 29 januari 2019 in Nederland verbleef;
  • Op het moment van indiening van de oorspronkelijke aanvraag (of op enige moment tussen 1 februari 2013 en 29 januari 2019) jonger was dan 19 jaar;
  • Ten minste 5 jaar voor het bereiken van het 18e levensjaar een asielaanvraag heeft ingediend;
  • Zich niet aan Rijkstoezicht heeft onttrokken;
  • Zijn/haar lopende procedures intrekt bij verblijfsverlening op grond van de Afsluitingsregeling.

Verder mag er geen sprake zijn van zogenoemde contra-indicaties. Dat is bijvoorbeeld aan de orde wanneer er sprake is geweest van verstoring van de openbare orde, het niet meewerken aan het vaststellen van de identiteit of wanneer het kind gedurende het verblijf in Nederland niet beschikbaar is geweest voor vertrek.

Belangrijk! Alle lopende procedures voor aanvragen op grond van de Definitieve Regeling langdurig verblijvende kinderen, waaronder (hoger) beroepsprocedures, worden beoordeeld op basis van de Afsluitingsregeling. U hoeft in dat geval geen nieuwe aanvraag in te dienen.

Coalitieafspraken
De criteria van de Afsluitingsregeling komen voort uit de afspraken die de regeringspartijen hierover op 29 januari jongstleden hebben gemaakt. De DRLVK is op die datum ook beëindigd. Hierover heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer per brief geïnformeerd en de IND opdracht gegeven om de nieuwe afspraken zo snel mogelijk te implementeren.  

Zorgvuldig
De IND realiseert zich dat het nieuwe beleid een grote impact kan hebben op de persoonlijke situatie van de betrokken personen. Vanzelfsprekend zal de IND daarom bij de (her)beoordeling van aanvragen zorgvuldig te werk gaan. Daarvoor heeft de IND voldoende tijd nodig. Hoeveel tijd is afhankelijk van het aantal aanvragen dat opnieuw moet worden beoordeeld. Dat aantal is nu nog niet bekend. De IND probeert in elk geval voor het einde van dit jaar alle (her)beoordelingen te verwerken. Daar waar mogelijk worden aanvragers zo snel mogelijk geïnformeerd over een beslissing.  

De volledige tekst en de criteria van de Afsluitingsregeling staan gepubliceerd in de Staatscourant.

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws