Bewustwording integriteit IND-tolken

De IND werkt met tolken en vraagt van hen een integere en neutrale houding. De Gedragscode tolken IND maakt duidelijk wat dat precies inhoudt.

Iedere tolk die voor de IND diensten verricht, kent de Gedragscode tolken IND. Tijdens het kennismakingsgesprek met een coördinator tolken worden onder meer de waarden neutraliteit en integriteit die in deze Gedragscode zijn vastgelegd uitgebreid besproken. De tolk wordt bewust gemaakt van de bijzondere rol en positie die hij inneemt. Wil een tolk voor de IND diensten verrichten, dan conformeert hij zich aan deze waarden.

Het uitgangspunt is dat iedere vreemdeling binnen de IND-procedures in vertrouwen en in volledige vrijheid moet kunnen verklaren. Belangenverstrengeling of (een schijn van) betrokkenheid bij een regime waarvoor de vreemdeling is gevlucht, kan afbreuk doen aan die vrijheid. Maar ook compromitterende gedragingen, zoals bijvoorbeeld uitingen op social media, voor zover die het werkveld raken, kunnen hier afbreuk aan doen. Hoe de IND handelt bij signalen over de integriteit van een tolk is vastgelegd in een toetsingskader Integriteit.

De gedragscode tolken IND en het toetsingskader zijn de pijlers voor integriteitswaarden voor tolken. Daarnaast geeft de IND sinds juni 2016 dilemmatrainingen aan tolken. Tijdens deze training worden op een interactieve wijze de verlangde integriteitswaarden met elkaar besproken en bestendigd,  waarbij bewustwording van integriteit het doel is.  

Wil je meer weten over tolken in de asielprocedure of heb je belangstelling om als tolk te werken? Onder Tolken in (asiel)procedure lees je meer.

Delen

   

​Meer informatie

Tolken in (asiel)procedure

Nieuws

Uitstel Brexit: geen gevolgen voor verblijfsrecht VK-onderdanen in Nederland

- In de periode van uitstel Brexit behouden VK onderdanen en hun familieleden in Nederland hun rech...

IND stuurt aan VK-onderdanen in Nederland een tijdelijke verblijfsvergunning die nodig is bij een no-deal Brexit

- ​Ook al is de verwachting dat de Brexit datum wordt uitgesteld, toch is de IND gestart met de ver...

‘Mensenwerk’ IND centraal tijdens jubileumcongres

- ​"Met ons werk kunnen we het verschil maken." Dat zei hoofddirecteur IND Aly van Berckel donderda...

Meer nieuws