• Home
  • Nieuws
  • Bestuurlijke boete au-pairbureau voor onvoldoende nakomen zorgplicht

Bestuurlijke boete au-pairbureau voor onvoldoende nakomen zorgplicht

Recent heeft de Raad van State geoordeeld dat de IND terecht een bestuurlijke boete heeft opgelegd aan een au-pairbureau wegens het niet of onvoldoende nakomen van de zorgplicht jegens een au pair.

De boete bedraagt 4.500 euro. Met name au pairs uit niet-Westerse landen – veelal jonge vrouwen ver van huis in een onbekend land – vormen een kwetsbare groep, zo bevestigt de Raad van State het uitgangspunt van de IND. En daarom weegt goed nakomen van de zorgplicht erg zwaar. De zorgplicht houdt onder meer in dat het au-pairbureau actief en zorgvuldig nagaat hoe het de au pair vergaat bij het gastgezin, en of op de juiste wijze invulling wordt gegeven aan het verblijfsdoel (culturele uitwisseling). En dat de au pair dus bijvoorbeeld niet wordt behandeld als een goedkope hulp in de huishouding of full time oppas.

 

Erkenning
Juist vanwege het belang van een goede zorg voor au pairs kunnen deze uitsluitend via bemiddeling door een au-pairbureau bij gastgezinnen worden ondergebracht. (Gastgezinnen die een au pair in huis nemen zónder bemiddeling door een au pairbureau kunnen zelfs een boete krijgen.)
Au-pairbureaus en culturele uitwisselingsorganisaties moeten door de IND zijn erkend als referent. Alleen instellingen die erkend referent zijn, mogen dus bemiddelen. Voordeel van het erkend referentschap is dat de aanvraagprocedure voor verblijfsvergunningen voor au pairs relatief snel en soepel verloopt. Daar staat tegenover dat de erkende referent aan een aantal verplichtingen moet voldoen.

Plichten
Zo moeten zowel au pairs als gastgezinnen op de juiste wijze worden geworven en geselecteerd (waarbij ze moeten voldoen aan de criteria van de Vreemdelingenwet en het Besluit Uitvoering Wet Arbeid Vreemdelingen, de BuWav), en gelden een zorg-, informatie-  en administratieplicht.
Het niet nakomen van de bij de erkenning behorende verplichtingen kan leiden tot intrekking van de erkenning, wat onlangs ook bij een ander au-pairbureau is gebeurd. Een belangrijk element van de informatieplicht is dat wijzigingen in de situatie van het bureau, de au pair of het gastgezin tijdig aan de IND worden doorgegeven.

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws