• Home
  • Nieuws
  • Beleidsregels beoordeling schrijnendheid gepubliceerd

Beleidsregels beoordeling schrijnendheid gepubliceerd

​Het besluit om de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid af te schaffen, treedt op 1 mei 2019 in werking. In plaats daarvan krijgt de hoofddirecteur van de IND per 1 mei 2019 de bevoegdheid om  tijdens de eerste aanvraagprocedure in Nederland ambtshalve te beoordelen of sprake is van een schrijnende situatie.

​De IND krijgt de mogelijkheid om naar aanleiding van deze beoordeling een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd te verlenen. Voor de uitvoering van deze beoordeling is een beleidskader opgesteld waarvan de tekst vandaag gepubliceerd is in de Staatscourant. Dit staat vanaf 1 mei 2019 in de Vreemdelingencirculaire. In dit nieuwsbericht wordt het beleidskader toegelicht.

Toelichting ambtshalve beoordeling
Vreemdelingen die voor de eerste keer een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning regulier of asiel, kunnen aangeven of er bijzondere en individuele omstandigheden zijn die zich in Nederland voordoen. Deze neemt de IND mee in de beoordeling van de aanvraag als aan het verblijfsdoel waarvoor de aanvraag is ingediend niet wordt voldaan. Hoe de IND omstandigheden die worden aangevoerd, gaat beoordelen staat uitgelegd in het beleidskader.

De vreemdeling kan zijn bijzondere omstandigheden bij de reguliere aanvraag meesturen of noemen in het asielgehoor. Dit kan alleen in de eerste procedure. Hij moet daarbij nadrukkelijk aangeven waarom de IND naar zijn mening gebruik moet maken van de ambtshalve bevoegdheid. Hij moet de bijzondere omstandigheden onderbouwen met bewijsdocumenten. De IND gebruikt bij de beoordeling geen lijst van omstandigheden. De IND bekijkt bij elke aanvraag zorgvuldig of sprake is van een samenstel van bijzondere, individuele omstandigheden. Denk daarbij aan:

• (Ernstige) medische problemen (van één of meerdere gezinsleden)
• Overlijden in Nederland van een gezinslid
• Gender gerelateerde aspecten zoals eerwraak en huiselijk geweld
• Traumatiserende ervaringen die in Nederland hebben plaatsgevonden

De beoordeling van een schrijnende situatie kan van grote invloed zijn op de persoonlijke situatie van de aanvrager. De IND zal  zorgvuldig te werk gaan. Daarbij moet wel gezegd worden dat de IND slechts terughoudend gebruik kan maken van zijn bevoegdheid. De IND kan alleen gebruik maken van deze bevoegdheid in de eerste procedure van de vreemdeling.

De ambtshalve beoordeling kan alleen tot een verblijfsvergunning leiden als de aangevoerde schrijnende omstandigheden niet binnen een bestaand verblijfsdoel vallen.

Als de IND beoordeelt dat sprake is van een schrijnende situatie en niet voldaan wordt aan een verblijfsdoel, krijgt de vreemdeling een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd.

Meer informatie
Nieuwsbericht over afschaffen discretionaire bevoegdheid

Nieuws

Tijdelijke versoepeling mvv-vereiste vanwege COVID-19

- ​De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid versoepelt tijdelijk voor enkele specifieke groep...

IND-Pilot in Zuid-Limburg is succesvol

- ​De in januari 2020 gestarte pilot van het Expat Centre Maastricht Region, de Gemeente Maastricht...

De Nieuwsbrief Zakelijk van 6 april 2021 staat nu online

- ​De nieuwste Nieuwsbrief Zakelijk staat klaar voor erkend referenten van arbeidgerelateerde doele...

Meer nieuws