Nieuwe legesbedragen per 1 januari 2017

Met ingang van 1 januari 2017 worden de leges met 1,8% verhoogd.


De leges worden jaarlijks geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de CAO-lonen zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 
De huidige legesbedragen kunt u vinden op dit overzicht.

Met ingang van 1 januari 2017 zal een gedifferentieerd leges tarief gaan gelden bij een aanvraag om erkenning referent arbeid.

Start-ups en kleine bedrijven kunnen per 1 januari 2017 in aanmerking komen voor een verlaagd tarief erkenning referent arbeid. Dit verlaagde tarief is 50% lager als het  huidige tarief erkenning referent arbeid. Let wel: over dit verlaagde tarief zal nog wel 1,8% indexatie worden toegepast zoals hierboven omschreven.  Voorwaarde is wel dat de aanvrager zelf een beroep doet op dit verlaagde tarief en hierbij aantoont dat het bedrijf 50 of minder personen in dienst heeft.
Voor dit verlaagde tarief kan ook een reeds erkend referent in aanmerking komen die enkel vanwege het wijzigen van rechtsvorm een aanvraag om erkenning als referent moeten indienen.  De differentiatie van de leges is gevolg van een toezegging van het kabinet aan de Kamer.

Voor de overige bedrijven/instellingen die erkenning referent arbeid aanvragen blijft het tarief ongewijzigd, met dien verstande dat per 1 januari 2017 wel de jaarlijkse indexatie op dit tarief zal worden toegepast hetgeen een verhoging betekent van 1,8% (zie hierboven).

De leges voor kennismigranten wordt licht verhoogd (waarover vervolgens 1,8% indexatie zal plaatsvinden).

De maatregel tot differentiatie leges erkenning referent leidt tot minder legesopbrengsten. Het kabinet heeft er voor gekozen om dit te compenseren door een lichte verhoging van het huidige tarief voor kennismigranten per 1 januari 2017. Let wel: over dit nieuwe tarief zal ook per 1 januari 2017 de +1,8 %indexatie worden toegepast.

Voor achtergrondinformatie bij de verhoging van de leges kennismigrant wordt verwezen naar de hierboven reeds aangehaalde Kamerbrief van 6 juli 2016.

Nieuws

Asielinstroom in september 2020

- ​De situatie rondom Corona en de daaraan gekoppelde maatregelen om verdere verspreiding van het c...

Hervestiging groep vluchtelingen uit Libanon

- ​De hervestiging van 152 vluchtelingen uit Libanon is maandag 19 oktober begonnen. Deze vluchteli...

Britten in Nederland geen IND-uitnodiging meer nodig voor aanvraag verblijfsdocument na Brexit

- Alle VK-onderdanen in Nederland en hun familieleden die nog geen verblijfsdocument na Brexit hebb...

Meer nieuws