• Home
  • Nieuws
  • IND werkt hard aan uitwerking nieuwe afspraken kinderpardon

IND werkt hard aan uitwerking nieuwe afspraken kinderpardon

De regeringspartijen hebben afgelopen week nieuwe afspraken gemaakt met betrekking tot de regeling Definitieve Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen (de officiële naam van wat het 'kinderpardon' wordt genoemd). Staatssecretaris Harbers (JenV) heeft de IND opdracht gegeven om de nieuwe afspraken zo snel mogelijk te implementeren. Met dat proces is de IND deze week ook meteen gestart.

​We begrijpen dat mensen die in aanmerking komen voor de nieuwe regeling nieuwsgierig zijn naar de precieze uitwerking hiervan. Juist omdat deze uitwerking van groot belang kan zijn voor de persoonlijke situatie van mensen, gaan we bij het vaststellen van de criteria nu zeer zorgvuldig te werk. Dat vergt enige tijd. De verwachting is dat we over de inhoud hiervan aan het einde van de eerste week van februari meer informatie kunnen geven. Er volgt dan ook een nieuw bericht hierover op deze website. Het advies is daarom om nadere berichtgeving af te wachten aangezien de IND op dit moment nog geen informatie kan verstrekken over de uitwerking.

Zorgvuldig
Als gevolg van de nieuwe afspraken die de regeringspartijen hebben gemaakt is nu wel al duidelijk dat de IND wordt gevraagd een grote groep opnieuw te beoordelen. Omdat deze beoordeling van grote invloed kan zijn voor de persoonlijke situatie van betrokken personen, zal de IND ook hierbij zeer zorgvuldig te werk gaan.
Natuurlijk doen we dat, binnen de mogelijkheden die we hebben, ook zo snel mogelijk. Zodat betrokken personen zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over hun status. Het is wel goed te beseffen dat de nieuwe beoordeling van alle dossiers die hiervoor in aanmerking komen een aanzienlijke periode in beslag zal gaan nemen.

Ingetrokken
Staatssecretaris Harbers heeft op 29 januari jongstleden de Tweede Kamer geïnformeerd dat de regeling DRLVK per direct (dd. 29 januari 2019) wordt ingetrokken en er een overgangsregeling komt. Aanvragen op de DRLVK van alle personen die zijn afgewezen op grond van het meewerkcriterium worden opnieuw beoordeeld. Deze herbeoordeling zal plaatsvinden aan de hand van het beschikbaarheidscriterium. Dit houdt in dat een vreemdeling beschikbaar moet zijn geweest voor vertrekgesprekken en meldplicht. Alle overige voorwaarden en contra-indicaties van de DRLVK, zoals het tegenwerpen van openbare orde- aspecten en 1F of identiteitsfraude, blijven gehandhaafd.

Publicatie
Het is voorstelbaar dat personen niet eerder een aanvraag op de DRLVK hebben ingediend omdat zij zelf oordeelden dat zij niet voldeden aan het meewerkcriterium, dan wel dat zij nog niet aan indiening waren toegekomen, terwijl zij menen wel aan de (nieuwe) voorwaarden te voldoen. Voor deze personen zal er overgangsrecht getroffen worden, dat op korte termijn bekend zal worden gemaakt middels publicatie in de Staatscourant en plaatsing op de website van de IND. Binnen dat overgangsrecht zullen deze personen onder voorwaarden in staat gesteld worden alsnog een daartoe strekkende aanvraag in te dienen. De indieningstermijn zal naar verwachting kort zijn, doch zeker langer dan enkele dagen. Het is dus niet noodzakelijk om tot onmiddellijke actie over te gaan. Geadviseerd wordt om de homepagina van de IND in de gaten te houden.

Nieuws

Asielinstroom in september 2021

- De asielinstroom is voor de negende maand op rij gestegen. In september bedroeg de totale asielin...

560 Afghaanse evacués hebben asielbesluit ontvangen

- 560 Afghaanse evacués hebben de afgelopen weken een asielbesluit gehad van de Immigratie- en Natu...

Einde project Brexit

- ​Het project Brexit kwam voor de IND ten einde op vrijdag 1 oktober. Britse burgers en hun famili...

Meer nieuws