Controlebezoeken bij erkende referenten

​Werkgevers die kennismigranten en/of buitenlandse wetenschappelijk onderzoekers in dienst nemen, moeten door de IND zijn erkend als referent. Hetzelfde geldt voor onderwijsinstellingen met buitenlandse studenten, au pair bureaus en culturele uitwisselingsorganisaties.

​Voordeel van het erkend referentschap is dat de aanvraagprocedure voor verblijfsvergunningen relatief snel en soepel verloopt. Daar staat tegenover dat de erkende referent aan een aantal verplichtingen moet voldoen. Zo moeten kennismigranten, wetenschappelijk onderzoekers, studenten en au pairs op de juiste wijze worden geworven en geselecteerd (opdat ze voldoen aan de criteria van de Vreemdelingenwet), en geldt een administratieplicht voor alle relevante informatie (kopie paspoort, diploma's, loonspecificatie als dat van toepassing is enz.). Een belangrijk element van de informatieplicht is dat wijzigingen in de situatie van referent of vreemdeling aan de IND worden doorgegeven.

Controles
Hoewel in veruit de meeste gevallen op de juiste wijze aan die verplichtingen wordt voldaan, kunnen door een onjuiste interpretatie (van de verplichtingen) of onzorgvuldigheid fouten worden gemaakt. Fouten waardoor in het ernstigste geval de referent niet langer voldoet aan de voorwaarden voor erkenning. Of onzorgvuldigheden waardoor wijzigingen niet zijn doorgegeven, terwijl die van belang zijn voor het verblijfsrecht van de werknemer, student of au pair. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Daarom is de IND met ingang van januari gestart met controlebezoeken. Wekelijks bezoeken inspecteurs van het Team Handhaving & Toezicht een aantal erkend referenten om te bezien of op de juiste wijze wordt voldaan aan alle voorwaarden en verplichtingen.

Waarschuwing of bestuurlijke boete
Wanneer onvolkomenheden worden geconstateerd, kan dit  – afhankelijk van de ernst – leiden tot een waarschuwing of bestuurlijke boete.

In bijzondere gevallen - bij zeer ernstige misstanden of tekortkomingen - kan worden besloten tot intrekking van het erkend referentschap en/of de verblijfsvergunning van werknemer, student of au pair.

Naast deze eigen controlebezoeken participeert de IND in gezamenlijke inspecties met de Inspectie SZW, waarbij deze laatste tevens controleert op naleving van de Wet Arbeid Vreemdelingen.

 

Nieuws

Jaarverslag 2020: door corona minder aanvragen ingediend

- ​De impact van corona is terug te zien in het aantal verblijfsaanvragen dat in 2020 bij de Immigr...

Vrijstelling documenteneis naturalisatie voor deel RANOV-groep

- ​Een deel van de RANOV-vergunninghouders die willen naturaliseren tot Nederlander wordt vrijgeste...

Asielinstroom in maart 2021

- ​In maart bedroeg de totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en n...

Meer nieuws