Kroaten

U hebt de Kroatische nationaliteit. U hebt geen verblijfsvergunning nodig om in Nederland te verblijven.

​Wonen in Nederland

Met een geldig Kroatisch paspoort of identiteitskaart toont u aan dat u rechtmatig in Nederland verblijft. Gaat u langer dan 3 maanden in Nederland wonen? Dan hebt u rechtmatig verblijf in Nederland als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U hebt een geldig Kroatisch paspoort of identiteitskaart.
 • U hebt een ziektekostenverzekering met een minimale dekking van €30.000 in Nederland.
 • U hebt voldoende inkomen. Met voldoende wordt bedoeld de toepasselijke bijstandsnorm. Deze norm is afhankelijk van uw gezinssituatie.

U kunt een toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht (bewijs van rechtmatig verblijf) aanvragen. Dit is niet verplicht. Ook als u dit verblijfsdocument niet aanvraagt behoudt u uw verblijfsstatus zolang u aan alle voorwaarden blijft voldoen. Om praktische redenen kan het wel aan te raden zijn om dit verblijfsdocument aan te vragen. Het kan zijn dat een instantie (bank, verzekering) of werkgever hier naar vraagt.

Uw verblijfsdocument is een officieel identiteitsbewijs. U kunt zich hiermee identificeren.

Werken in Nederland

U mag in Nederland alleen in loondienst werken als uw werkgever een TWV voor u heeft. Gaat u niet in loondienst werken, maar bijvoorbeeld als zelfstandig ondernemer of freelancer? Dan geldt de TWV-plicht niet.

De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV. Hebt u 12 maanden aaneengesloten in Nederland in loondienst hebt gewerkt met een TWV? Dan geldt de TWV-plicht niet meer. U bent dan vrij op de arbeidsmarkt.

De TWV-plicht geldt ook niet wanneer u eerder een verblijfsvergunning hebt gehad waarop stond 'Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist'. Bijvoorbeeld een verblijfsvergunning werk zoeken na studie, promotie of wetenschappelijk onderzoek.

Als u verhuist naar een ander land gaat dit opgebouwde recht verloren. Als u terugkeert naar Nederland mag u opnieuw alleen werken met een TWV.

Werken als au pair

Als u wilt werken als au pair kunnen extra voorwaarden gelden.

Werkzoekende

U bent, 3 maanden na uw binnenkomst in Nederland, nog steeds op zoek naar werk in Nederland. U kunt dit aantonen met bijvoorbeeld een bewijs van inschrijving bij UWV, sollicitatiebrieven of een uitnodigingsbrief voor een sollicitatiegesprek.

U kunt een sticker als werkzoekende krijgen in uw Kroatische paspoort of identiteitskaart. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Studeren in Nederland

Verblijft u in Nederland op basis van het EU-gemeenschapsrecht? Dan hebt u geen recht op een studiebeurs op grond van de Wet Studiefinanciering (WSF). Wel kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van les- en collegegelden volgens de WSF. Voor meer informatie hierover gaat u naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Verricht de Kroatische student naast zijn studie arbeid van bijkomende aard? Dan verleent DUO in de meeste gevallen wel een volledige studiebeurs. Het ontvangen van de studiebeurs heeft dan geen gevolgen voor het verblijfsrecht van de Kroatische student.

Voorwaarden toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht

Gaat u langer dan 3 maanden in Nederland verblijven? Dan kunt u een toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht (bewijs van rechtmatig verblijf) aanvragen. U kiest daarbij een verblijfscategorie. Per categorie gelden verschillende voorwaarden:

U gaat in Nederland bij een werkgever in loondienst werken

 • U gaat langer dan 3 maanden in Nederland werken.
 • De werkgever heeft een TWV voor u aangevraagd bij UWV.

Hebt u 12 maanden aaneengesloten in Nederland in loondienst hebt gewerkt met een TWV? Dan geldt de TWV-plicht niet meer. U bent dan vrij op de arbeidsmarkt. 

U gaat in Nederland als zelfstandig ondernemer werken

 • U staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als dit vereist is op grond van de Handelsregisterwet 2007.
 • U gaat reële en daadwerkelijke arbeid verrichten. In het aanvraagformulier staat hoe u dit kunt aantonen. 

U bent verrichter van diensten (bijvoorbeeld levering juridische bijstand)

 • U kunt aantonen wat de duur is van de te verrichten diensten.
 • Is in het land van vestiging van de dienstverlener een werkvergunning vereist? Dan moet u hiervan een kopie hebben. Hieruit moet blijken dat u in dienst van de dienstverlener mag werken.

U bent ontvanger van diensten (bijvoorbeeld ontvangst van juridische bijstand van een advocaat)

 • U kunt aantonen welke dienst u ontvangt.

U volgt een studie in Nederland

 • U staat voor de duur van de opleiding ingeschreven bij een particuliere of openbare erkende onderwijsinstelling of opleidingsinstituut. De opleiding mag ook een beroepsopleiding zijn.
 • U hebt voldoende inkomen voor de duur van uw verblijf.
 • U hebt een ziektekostenverzekering met dekking in Nederland. Deze verzekering is afgesloten op uw naam.

U bent economisch niet-actief

 • U hebt voldoende inkomen om uzelf (en uw familieleden) te onderhouden. U hoeft daardoor geen beroep te doen op algemene middelen. In het aanvraagformulier staat hoe u dit kunt aantonen.
 • U hebt een ziektekostenverzekering met dekking in Nederland. Deze verzekering is afgesloten op uw naam.

Kosten

Deze aanvraag kost € 51.

Voor minderjarigen kost deze aanvraag € 29.

 

Stappen in het aanvraagproces

1. Indienen aanvraag en betalen

​U dient zelf de aanvraag in bij de IND. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier. U vindt het formulier onderaan de pagina. U dient de aanvraag in bij een IND-loket. Hiervoor moet u een afspraak maken.

U betaalt bij het IND-loket meteen de kosten (leges) van de aanvraag. De IND behandelt uw aanvraag pas nadat u hebt betaald. Ook wordt bij het loket een foto genomen voor op het verblijfsdocument.

2. Ontvangst en controle aanvraag

​Nadat uw aanvraag is ontvangen, stuurt de IND een ontvangstbevestiging. Hierin staat op welke datum de IND de aanvraag heeft ontvangen en binnen welke termijn de IND een beslissing neemt.

De IND controleert vervolgens of de aanvraag compleet is en of de leges zijn betaald. Ontbreken er documenten of zijn er documenten niet juist? Dan stuurt de IND een brief: een herstel verzuimbrief. Hierin staat welke documenten nog moeten worden opgestuurd. Stuur de gevraagde documenten vóór de genoemde datum naar de IND.

3. Beslissing

De IND controleert of u aan alle voorwaarden voldoet. De IND moet binnen een termijn van 6 maanden een beslissing nemen.

 • Negatieve beslissing
  Als u niet voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u geen verblijfsdocument. Deze beslissing staat in de beschikking. U kunt tegen deze beslissing bezwaar maken.
 • Positieve beslissing
  Als u aan alle voorwaarden voldoet, dan krijgt u een verblijfsdocument. U krijgt een brief van de IND als u het verblijfsdocument kunt ophalen.

Na uw aanvraag

Verblijfsvergunning ophalen

De IND probeert binnen 2 weken na de beslissing het verblijfsdocument klaar te hebben. U krijgt een brief als u het verblijfsvergunning kunt ophalen.
Maak online een afspraak om uw verblijfsvergunning op te halen. U kunt eventueel ook zonder afspraak uw verblijfsvergunning ophalen. Houdt u er rekening mee dat u zonder afspraak soms lang moet wachten.

Controleer bij het IND-loket of de informatie op uw verblijfsdocument juist is. Klopt er iets niet, zeg dit dan meteen tegen de IND-medewerker.

Inschrijving bij de gemeente

Als u langer dan 4 maanden in Nederland gaat blijven, dan moet u zich inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)  in de gemeente waar u gaat wonen.

Voor de inschrijving bij de gemeente hebt u een gelegaliseerde en vertaalde geboorteakte nodig. Neem deze daarom mee als u naar Nederland reist.

Zorgverzekering afsluiten

​Iedereen die in Nederland woont moet een zorgverzekering afsluiten. Dit doet u binnen 4 maanden na aankomst in Nederland.

Werken

Op de achterkant van het verblijfsdocument staat of u mag werken. U mag met dit verblijfsdocument alleen werken als uw werkgever een TWV heeft. Op uw verblijfsdocument staat 'Arbeid in loondienst alleen toegestaan met TWV'.

De werkgever vraagt de TWV aan bij UWV. Voor meer informatie hierover kan uw werkgever kijken op de website van UWV: www.werk.nl.

Als u 12 maanden aaneengesloten in Nederland in loondienst hebt gewerkt met een TWV, dan geldt de TWV-plicht niet meer. U bent dan vrij op de arbeidsmarkt. U kunt dan een verblijfsdocument aanvragen waarop staat 'Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist'.

De TWV-plicht geldt ook niet wanneer u eerder een verblijfsvergunning hebt gehad waarop stond 'Arbeid vrij toegestaan, TWV niet vereist'. Bijvoorbeeld een verblijfsvergunning werk zoeken na studie, promotie of wetenschappelijk onderzoek.

Beroep op de algemene middelen

Als u een (aanvullend) beroep doet op algemene middelen, zoals een bijstandsuitkering, kan uw rechtmatig verblijf worden beëindigd. Dit geldt niet als u al duurzaam verblijfsrecht  hebt gekregen.

Meer informatie over wonen en werken in Nederland (in diverse EU-talen) vindt u op de website van Inspectie SZW.

Vervolgaanvragen

Vervangen verblijfsvergunning

Is uw verblijfsvergunning beschadigd, kwijt of gestolen? Laat dan uw verblijfsvergunning vervangen.

Verlengen verblijfsdocument

Verloopt uw verblijfsdocument binnenkort? Dit type verblijfsdocument kan niet verlengd worden. In plaats daarvan doet u een nieuwe aanvraag voor Toetsing aan het EU-gemeenschapsrecht. U dient de aanvraag in bij een IND-loket. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Duurzaam verblijf (onbepaalde tijd)

Als u 5 jaar of langer ononderbroken rechtmatig in Nederland hebt gewoond, dan kunt u een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf aanvragen.

Nederlander worden

Nadat u 5 jaar een verblijfsvergunning hebt gehad, kunt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

TWV

​Een TWV is een tewerkstellingsvergunning. De werkgever vraagt de TWV aan UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). UWV toetst onder andere of er geen werknemer met de Nederlandse, EU/EER of Zwitserse nationaliteit is die geschikt is voor de baan. Voor meer informatie over de TWV, kijk op de website van UWV.

beschikking

​Een formele brief met de beslissing op uw aanvraag.