• Home
  • Temporary residence permit for UK nationals

Temporary residence permit for UK nationals

‚ÄčOn this page you can read the contents of the temporary residence permit for UK nationals and their family members in the Netherlands that is being sent by the IND from 13 March 2019. First you can read the Dutch version followed by the English translation. Please note that this applies to UK nationals and their family members who are lawfully resident in the Netherlands prior to 29 March 2019.

Dutch contents of temporary residence permit for UK nationals

Bijlage 7a2, behorend bij artikel 3.1, eerste lid onder a


Schriftelijke verklaring waaruit volgt dat een onderdaan van het Verenigd Koninkrijk en/ of zijn derdelander familielid hier een tijdelijk verblijfsrecht op grond van artikel 3.4, derde lid van het besluit geniet

1 Onderwerp van de schriftelijke verklaring

Uit deze schriftelijke verklaring volgt uw tijdelijke verblijfsrecht van 29 maart 2019 tot 1 juli 2020. Deze schriftelijke verklaring heeft betrekking op:

Naam vreemdeling: [Voornaam] [Achternaam]
Nationaliteit: Brits onderdaan
Geboortedatum: 1 januari 2000
V-nr: 1234567

2 Voorwaarden voor het tijdelijke verblijfsrecht

Op grond van de terugtrekkingsregeling houden (familieleden van) onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die op 29 maart 2019 in Nederland rechtmatig verblijven, gedurende een overgangsperiode rechtmatig verblijf in Nederland. Deze schriftelijke verklaring is een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd op grond van artikel 3.4, derde lid, Vreemdelingenbesluit. Alleen in combinatie met een geldig paspoort of identiteitsbewijs kunt u uw verblijfsrecht hiermee aantonen.

 3 Geldigheidsduur, beperking en arbeidsmarktaantekening

  • Deze verblijfsvergunning heeft een geldigheidsduur van 29 maart 2019 tot 1 juli 2020;
  • De verblijfsvergunning wordt verleend onder de beperking: conform beschikking Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid;
  • Deze verblijfsvergunning houdt verband met de (tijdelijke) verblijfsregeling voor  onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun familieleden als omschreven in de terugtrekkingsregeling;
  • De arbeidsmarktaantekening luidt: arbeid vrij toegestaan. Een tewerkstellingsvergunning is niet vereist.

 4 Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen deze schriftelijke verklaring. Dit moet u doen binnen 4 weken nadat u deze schriftelijke verklaring hebt ontvangen. Stuur uw bezwaarschrift naar het postadres zoals bovenaan deze brief is aangegeven.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

Namens deze,

E.P.H. Koop,
Directeur Regulier Verblijf en Nederlanderschap

English translation of temporary residence permit for UK nationals

Appendix 7a2 pursuant to article 3.1 (1) a of the Aliens Regulations (Voorschrift Vreemdelingen)


Written declaration granting a United Kingdom national and/or their third country family member a temporary right of residence in the Netherlands pursuant to article 3.4 (3) of the Aliens Decree

1 Subject of the written declaration

This written declaration grants you a temporary right of residence from 29 March 2019 up to and including 30 June 2020. This written declaration is granted to:

Name foreign national: [Christian name] [Surname]
Nationality: UK national
Date of birth: 1 January 2000
V number: 1234567

2 Conditions of temporary right of residence

Pursuant to the national withdrawal regulation United Kingdom nationals (and their family members) who are lawfully resident in the Netherlands on 29 March 2019, retain their lawful right of residence in the Netherlands during a national transition period. This written declaration constitutes a standard temporary residence permit pursuant to article 3.4 (3) of the Aliens Decree. It establishes your right of residence only in combination with a valid passport.

 3 Duration of validity, limitation and employment status

  • This residence permit is valid from 29 March 2019 up to and including 30 June 2020;

  • The residence permit is granted subject to the discretion of the Secretary of State of Justice and Security;

  • This residence permit relates to the (temporary) residence provision for citizens of the United Kingdom and their family members as set out in the national withdrawal regulation;

  • The employment status is: work permitted. A work permit is not required.

 4 Application for review

You can apply for review of this written declaration. If you would like to do so, you must apply within 4 weeks after receipt of this written declaration. Send your application for review to the postal address above.

Signed on behalf of the Secretary of State for Justice and Security by,

E.P.H. Koop,
Regular Residence and Dutch Citizenship Director