• Home
 • Covering letter accompanying temporary residence permit for UK nationals

Covering letter accompanying temporary residence permit for UK nationals

‚ÄčOn this page you can read the contents of the covering letter accompanying the temporary residence permit for UK nationals and their family members in the Netherlands that was sent by the IND in March 2019. First you can read the Dutch letter followed by the English translation. Please note that this applies to UK nationals and their family members who are lawfully resident in the Netherlands prior to 29 March 2019.

Contents Dutch covering letter with temporary residence permit for UK nationals

Geachte heer/mevrouw [achternaam],

In de week van 14 januari 2019 hebt u van de IND een informatiebrief over no-deal Brexit ontvangen. Hierin staat dat:

 • er in Nederland na Brexit een nationale overgangsperiode van 15 maanden geldt tot 1 juli 2020;
 • u in deze overgangsperiode uw huidige rechten voor verblijf, studie en werk behoudt;
 • de IND u een tijdelijke verblijfsvergunning stuurt in de vorm van een schriftelijke verklaring waarmee u uw rechten kunt laten zien.

Tijdelijke verblijfsvergunning bij no-deal Brexit                 

Bij deze brief zit een verklaring, dit is uw tijdelijke verblijfsvergunning. Met deze belangrijke verklaring kunt u laten zien dat u in de nationale overgangsperiode (de periode van 29 maart 2019 tot 1 juli 2020) in Nederland mag wonen, studeren en werken. U kunt de verklaring alleen gebruiken als tijdelijke verblijfsvergunning in combinatie met een geldig nationaal paspoort. Ook als u gaat reizen hebt u beide documenten nodig. Als u in loondienst arbeid verricht, moet u een kopie van deze verklaring aan uw werkgever geven. Uw werkgever heeft deze kopie en een kopie van uw paspoort nodig om aan te tonen dat u in Nederland mag werken.

Disclaimer

De IND stuurt u nu al deze brief met een tijdelijke verblijfsvergunning. Zo bent u verzekerd van uw rechten  tijdens de overgangsperiode bij een no-deal. Het kan zijn dat de Brexit-onderhandelingen tussen het VK en de EU nog niet tot een deal of no-deal hebben geleid als u deze brief krijgt.

U hebt uw tijdelijke verblijfsvergunning niet nodig om uw verblijfsrecht te laten zien als:

 • het VK en de EU definitief een terugtrekkingsakkoord (deal) hebben bereikt;
 • Brexit nog niet definitief plaatsvindt.

Vragen?

U leest de meest actuele informatie over Brexit op www.ind.nl/Brexit en www.rijksoverheid.nl/ Brexit.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
Namens deze,

E.P.H. Koop,
Directeur Regulier Verblijf en Nederlanderschap

English translation of covering letter with temporary residence permit for UK-nationals

Dear Mr./Mrs./Ms. [surname],

In the week of 14 January 2019 you received an information letter from the IND. This letter states that:

 • after Brexit a national transition period of 15 months will apply in the Netherlands up to and including 30 June 2020;
 • in this transition period you will retain your current rights to residence, study and work (in the Netherlands);
 • the IND will send you a temporary residence permit in the form of a written declaration that allows you to demonstrate your rights.

Temporary residence permit

The declaration is enclosed with this letter; this is your temporary residence permit. With this important declaration you can demonstrate that you are allowed to live, study and work in the Netherlands during the transition period (the period from 29 March 2019 up to and including 30 June 2020). You can only use the declaration as a temporary residence permit in combination with a valid national passport. You will also need both documents when you travel. If you are employed, you need to provide a copy of this declaration to your employer. Your employer needs this, together with a copy of your passport, to establish that you are entitled to work in the Netherlands. 

Disclaimer

The IND is already sending you this letter with accompanying temporary residence permit now, in order to secure your rights during the transition period in the event of a no-deal. It may be that the Brexit negotiations between the UK and the EU have not yet resulted in a deal or a no-deal when you receive this letter.

You do not need your temporary residence permit to demonstrate your right of residence if:

 • the UK and the EU have reached a final withdrawal agreement (a deal);
 • a final Brexit has not yet taken place.

Questions?

The most recent information about Brexit is available on www.ind.nl/Brexit and www.rijksoverheid.nl/Brexit.

Yours sincerely,

Signed on behalf of the Secretary of State for Justice and Security by,

E.P.H. Koop,
Regular Residence and Dutch Citizenship Director
Immigration and Naturalisation Service