De IND is te laat met beslissen

U wilt de IND in gebreke stellen, omdat de IND te laat is met beslissen op uw aanvraag of bezwaarschrift. U leest hier hoe u de IND in gebreke stelt. 

Let op: Hebt u een klacht over de IND? Op de pagina klachten leest u hoe u een klacht indient.
 

U hebt een aanvraag of bezwaarschrift ingediend. De IND moet van de wet binnen een bepaalde termijn beslissen op uw aanvraag of bezwaarschrift.

Wat is de maximale beslistermijn voor mijn aanvraag of bezwaarschrift? 

Na ontvangst van de aanvraag stuurt de IND u een ontvangstbevestiging. In deze brief staat binnen welke termijn de IND een beslissing neemt. 

De beslistermijn kan soms worden verlengd. Dit betekent dat het langer duurt voordat u een beslissing krijgt van de IND. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de IND u vraagt extra informatie te sturen. Of wanneer de IND zelf extra onderzoek moet doen. Als de beslistermijn wordt verlengd, krijgt u hierover een brief van de IND. De termijn van verlenging wordt opgeteld bij de wettelijke beslistermijn.

De IND is te laat met beslissen als de wettelijke beslistermijn plus eventueel de termijn van verlenging voorbij is. 

In gebreke stellen

Als de IND niet op tijd beslist, kunt u de IND in gebreke stellen. Hiervoor gebruikt u het formulier ‘Ingebrekestelling bij niet tijdig beslissen’. U kunt ook iemand anders vragen voor u de IND in gebreke te stellen. U moet deze persoon dan wel machtigen.

Vanaf de dag na ontvangst van het formulier heeft de IND 2 weken om alsnog een beslissing te nemen. Doet de IND dat niet, dan gaat er automatisch een dwangsom lopen. De IND moet deze dwangsom betalen als aan alle volgende voorwaarden is voldaan: 

  1. De beslistermijn voorbij is. 
  2. De IND heeft een ingebrekestelling ontvangen.
  3. De IND heeft daarna niet binnen 2 weken alsnog beslist.

Deze dwangsom is de eerste 14 dagen € 23 per dag, de tweede 14 dagen € 35 per dag en de derde 14 dagen € 45 per dag. Het maximumbedrag is € 1.442. 

De dwangsom gaat automatisch lopen. U hoeft daar niet apart om te vragen. Wilt u iemand machtigen om namens u de dwangsom aan deze persoon uit te betalen? Gebruik hiervoor het formulier ‘Machtiging ontvangst gelden’. U hoeft dit formulier niet in te vullen als u al een gemachtigde hebt of als uzelf degene bent waarover de ingebrekestelling gaat.

U stuurt het ingevulde formulier ’Ingebrekestelling bij niet tijdig beslissen’ en de ‘Machtiging ontvangst gelden’ naar:

Immigratie- en Naturalisatiedienst
Postbus 14
​9560 AA  TER APEL
Fax: 088 04 32951 

Beroep bij de rechtbank

Heeft de IND niet binnen 2 weken alsnog beslist op uw aanvraag of bezwaarschrift? Dan kunt u meteen beroep instellen bij de rechtbank. De rechter kan een termijn bepalen waarbinnen de IND alsnog moet beslissen. Heeft de IND niet beslist binnen deze termijn van de rechter? Dan krijgt de IND van de rechter een dwangsom.

in gebreke stellen

​In gebreke stellen betekent is een laatste poging om iemand aan zijn plicht te herinneren. U laat dus weten dat de IND niet aan zijn verplichting voldoet.

machtigen

​Een machtiging is een brief waarin u iemand anders toestemming geeft om iets te doen namens u (uit uw naam).  Er is geen machtiging nodig als die persoon al gemachtigd is om namens u op te treden. Bijvoorbeeld uw advocaat of de erkende referent. Ook is geen machtiging nodig als u voor uw partner of kind een klacht wilt indienen. Wilt u zeker weten of u een machtiging nodig hebt, kunt u bellen met 088-043 0430 (normaal tarief).

Voorbeeld machtiging:

Hierbij geef ik [naam, nationaliteit, geboortedatum, adres, v-nummer, zaaknummer] aan [naam, adres] toestemming bij de IND een [in gebreke stelling, klacht] namens mij in te dienen over...

Plaats
Datum
Handtekening van u
Handtekening van de persoon die u machtigt