• Home
 • Veelgestelde vragen Taskforce Dwangsommen

Veelgestelde vragen Taskforce Dwangsommen

​Taskforce Dwangsommen is een apart team binnen asiel. De Taskforce beslist op oude asielaanvragen (van vóór 1 april 2020). Het doel is om hier aan het einde van 2020 klaar mee te zijn. Hieronder leest u de meestgestelde vragen over de Taskforce.

Veelgestelde vragen Taskforce

Over de Taskforce

​Wat is de Taskforce?

De Taskforce dwangsommen is een programma dat is ingesteld om het aantal dwangsommen te beperken. De Taskforce doet dit door de voorraden asielaanvragen bij de IND zo snel mogelijk te behandelen. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft dit programma ingesteld. Organisatorisch en financieel is de Taskforce onderdeel van de IND.

Welke zaken behandelt de Taskforce?

Het gaat om 15.350 zaken (asielaanvragen van vóór 1 april 2020). Toen de Taskforce op 1 april 2020 begon was dit aantal op 14.600 zaken gezet. Dat kwam omdat een aantal zaken toen nog in de aanmeldfase zat. Nadat deze zaken in de Algemene Asielprocedure (spoor 4) terecht kwamen, daarom behandelt de Taskforce ook deze zaken. Op 1 september 2020 heeft de Taskforce een beslissing genomen in ongeveer 4.000 asielaanvragen. Dit betekent dat er nog ongeveer 11.000 asielaanvragen behandeld moeten worden.

Wanneer is de Taskforce klaar?

De opdracht aan de Taskforce is om aan het einde van dit jaar een beslissing te hebben genomen op de asielaanvragen van vóór 1 april 2020.

Wie zit er in de Taskforce?

Medewerkers in de Taskforce komen uit verschillende organisaties. Vanaf de start van de Taskforce werken IND-medewerkers mee aan de opdracht. De Taskforce bestaat uit (ongeveer):

 • 180 IND-medewerkers;
 • 20 medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken;
 • 30 medewerkers van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V); en
 • 250 uitzendkrachten.

Wachttijden asielprocedure

Kan de Taskforce asielzoekers vertellen wanneer ze precies aan de beurt zijn?

Nee, dat kan niet.  De Taskforce werkt met een planning, die van verschillende factoren afhankelijk is. Wel kunnen wij zeggen dat wij aanvragen van vóór 1 april 2020 voor het einde van dit jaar in behandeling nemen. We sturen asielzoekers hiervoor een uitnodiging.

Hoe kan het gebeuren dat iemand die later asiel heeft aangevraagd, toch eerder aan de beurt is?

De IND heeft de asielzaken in 2 groepen gedeeld, in opdracht van de staatssecretaris:

1. Asiel aangevraagd vóór 1 april
Een apart team (Taskforce dwangsommen) beslist op deze groep van 15.350 asielaanvragen. Het doel is dat de Taskforce deze voorraad asielaanvragen vóór 1 januari 2021 heeft afgehandeld.

2. Asiel aangevraagd na 1 april
De IND moet op tijd op deze asielaanvragen beslissen. Op tijd betekent binnen de wettelijke beslistermijn. Dit is de tijd die de IND volgens de wet heeft om te beslissen op een asielaanvraag. Iemand die later asiel aanvraagt kan daarom eerder aan de beurt zijn.

Er zijn veel verschillende IND-medewerkers bezig met het behandelen van de asielaanvragen in deze 2 groepen. Dit betekent dat zij geen invloed hebben op welke asielzoeker eerst een gesprek of beslissing krijgt. Hierdoor is het mogelijk dat iemand die later asiel aanvraagt of heeft aangevraagd, toch eerder aan de beurt is.

De gehoren

Welke gehoren zijn er?

De Taskforce maakt gebruik van verschillende manieren van horen:

 • Fysiek horen
  Hierbij krijgt de asielzoeker een gehoor in persoon op een locatie van de IND.

 • Telehoren
  Hierbij krijgt de asielzoeker een gehoor via een beeldverbinding op een computer. De asielzoeker blijft op de eigen opvanglocatie. Meer informatie over de procedure leest u in de procesbeschrijving telehoren.  

 • Schriftelijk horen
  Hierbij krijgt de asielzoeker vragen in een formulier. De asielzoeker vult het formulier in op een locatie van de IND.

Hoe bepaalt de Taskforce of een asielzoeker een telegehoor, een fysiek gehoor of een schriftelijk gehoor krijgt?

De keuze voor het soort gehoor hangt af van verschillende factoren. Denk aan nationaliteit, de moeilijkheid van de zaak en beschikbaarheid van hoorruimten.

Kan een medewerker van VWN of gemachtigde een gehoor bijwonen? Zo ja, hoe kan de VWN-medewerker/advocaat dit aangeven?

Ja, dit is mogelijk. De VWN-medewerker/advocaat kan dit na ontvangst van de uitnodiging bij de planning aangeven. Dit kan door de planning te bellen op 088-043 6888 of door een mail te sturen naar info.Taskforce@ind.nl. Bijwonen van een fysiek- of telegehoor kan op verschillende manieren. Alleen is niet iedere hoorlocatie geschikt voor fysiek bijwonen. Bijwonen van een schriftelijk gehoor is niet mogelijk.

Bijwonen gehoren in Utrecht
Eén van de locaties waar de Taskforce de gehoren uitvoert is Utrecht. Bent u VWN-medewerker of advocaat en wilt u bij een gehoor in Utrecht aansluiten? In ons gebouw aan de Proostwetering 41a kunt u live bij een gehoor zijn. In het andere gebouw aan de Gansstraat 180 kan dit alleen via telehoren (Skype). Wilt u een gehoor bijwonen in Utrecht? Stuur dan een mail naar Planning.UtrechtINDTF@ind.nl. De planning laat u daarna weten of u bij een live of telegehoor zit. Bij een telegehoor krijgt u een link waarmee u bij het gesprek kunt aansluiten.

Naar wie stuurt de IND de uitnodiging voor gehoor?

Uitnodigingen gaan vanuit de Taskforce naar de COA-locatie waar de asielzoeker woont. De asielzoeker haalt de brief op bij de receptie van het COA. Op de postlijst in de receptie en op de website MyCOA kan hij controleren of er post voor hem is. Als de asielzoeker op zichzelf woont gaat de uitnodiging naar zijn privéadres. De IND stuurt de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) een planlijst. Op die manier hoort de advocaat wanneer het gehoor is.

Kan een advocaat of VWN-medewerker aan de IND laten weten dat er individuele aspecten spelen waardoor een telegehoor of schriftelijk gehoor (op dit moment) niet mogelijk is?

Ja, de advocaat of VWN-medewerker kan dit aan de IND doorgeven. We bekijken dan eerst of we op dezelfde tijd een fysiek gehoor kunnen inplannen. Als dat niet mogelijk is, plant de Taskforce het gehoor op een andere datum in. Een schriftelijk gehoor is sowieso vrijwillig.

Wat gebeurt er als een telegehoor op de dag van de uitnodiging toch niet mogelijk is?

Soms kan het telegehoor toch niet doorgaan, bijvoorbeeld door problemen met de verbinding. De IND zorgt dan dat de asielzoeker op dezelfde dag nog wordt opgehaald bij zijn verblijfslocatie. De IND gaat de asielzoeker dan toch in persoon horen op het AC.

Schriftelijk horen

​Wat betekent schriftelijk horen?

De Taskforce heeft als opdracht asielaanvragen van vóór 1 april 2020 zo snel mogelijk te behandelen. Eén van de manieren om dit te doen is om een formulier te gebruiken. Dit formulier staat ook bekend als het schriftelijk gehoor. In het formulier stelt de IND vragen over de redenen van een asielaanvraag. De asielzoeker vult het formulier zelf in bij de IND.

Waarom gaat de Taskforce schriftelijk horen?

Omdat de IND te maken heeft met achterstanden, duurt het soms lang voordat een asielprocedure begint. Ook moeten sommige asielzoekers lang wachten op een beslissing. De IND hoopt met een formulier sneller te kunnen beslissen op de asielaanvragen.

Wie kan de Taskforce uitnodigen voor schriftelijk horen?

Asielzoekers (met een aanvraag vóór 1 april 2020) die onder de verantwoordelijkheid van de Taskforce vallen. Op dit moment gaat het alleen om asielzoekers met de volgende nationaliteiten:

 • de Syrische (formulier in de Arabische taal);

 • de Jemenitische (formulier in de Arabische taal);

 • de Eritrese (formulier in de Tigrinya taal);

 • de Turkse (formulier in de Turkse taal); en

 • de Iraanse (formulier in de Farsi en de Arabische taal).

Nodigt de Taskforce iedereen die valt onder deze groep uit om het formulier in te vullen?

Nee. De IND beoordeelt vooraf of een asielzoeker het formulier kan invullen. Kan iemand bijvoorbeeld niet lezen of schrijven? Heeft iemand medische beperkingen die het invullen van het formulier (te) moeilijk maken? Dan stuurt de IND geen uitnodiging. Asielzoekers kunnen zichzelf niet aanmelden om het formulier in te vullen.

Nodigt de Taskforce minderjarige asielzoekers uit voor een schriftelijk gehoor?

De IND nodigt asielzoekers onder de 15 jaar niet uit voor een schriftelijk gehoor. Minderjarige asielzoekers vanaf 15 jaar krijgen alleen een uitnodiging uit als zij deel zijn van een gezin. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) krijgen geen uitnodiging. 

Is het invullen van het formulier verplicht?

Nee. Het kan zijn dat een asielzoeker (om verschillende redenen) het formulier niet kan of wil invullen. Daarom is dit vrijwillig. Vult de asielzoeker geen formulier in? Dan krijgt hij een uitnodiging voor de algemene asielprocedure (AA). 

Waar bestaat het formulier precies uit?

Het formulier bestaat uit de volgende onderdelen:

 • het opschrijven van de redenen van de asielaanvraag (asielrelaas);

 • vragen over de redenen van de asielaanvraag;

 • vragen over een aanvraag tot gezinshereniging (alleen bij Syrische, Jemenitische, Eritrese en Turkse asielzoekers);

 • informatie over het inleveren van (originele) documenten. Deze levert de asielzoeker tegelijk met het formulier in;

 • een antecedentenverklaring. 

Waar en wanneer vult de asielzoeker het formulier in?

De asielzoeker vult het formulier in op een locatie van de IND. In de uitnodiging staat het precieze adres. Ook staat hierin op welke datum en hoe laat de asielzoeker het formulier invult. Het kan zijn dat een asielzoeker het formulier in de avond invult. Bij het invullen van het formulier  zijn in elk geval de volgende personen aanwezig:

 • een beveiliger;

 • medewerkers van de IND;

 • een tolk. 

Hoe gaat het invullen van het formulier?

De asielzoeker krijgt bij de uitnodiging een Nederlandse en Engelse bijlage met informatie over het formulier. Ook staat er informatie en extra uitleg in het formulier zelf. De asielzoeker vult het formulier zelf in met pen. Het is niet toegestaan om elektronische apparaten (telefoon, tablet, laptop, USB-stick) te gebruiken. De asielzoeker kan (originele) documenten inleveren. De asielzoeker heeft vier uur de tijd om het formulier in te vullen. De asielzoeker kan zelf aangeven wanneer hij of zij een pauze wil.

Wat gebeurt er nadat de asielzoeker het formulier heeft ingevuld en ingeleverd?

Het proces bestaat uit de volgende stappen:

 1. Een onafhankelijke vertaler vertaalt de antwoorden in het formulier. Dit gebeurt binnen 7 werkdagen. De IND stuurt de vertaling naar de advocaat van de asielzoeker.

 2. De advocaat mag correcties en aanvullingen opsturen. Dit kan binnen 7 werkdagen nadat de vertaling binnen is.

 3. De IND beoordeelt de asielaanvraag. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Heeft de asielzoeker de Syrische, Jemenitische, Eritrese of Turkse nationaliteit? Dan neemt de IND contact op met de advocaat van de asielzoeker. Dit gebeurt 5 werkdagen na ontvangst van de correcties en aanvullingen. De IND bespreekt de voortgang van de beoordeling van de asielaanvraag met de advocaat. 

  • Heeft de asielzoeker een andere nationaliteit? Dan volgt na het schriftelijk gehoor altijd een (verkort) nader gehoor in de AA. De IND nodigt de asielzoeker later uit voor dit nader gehoor.

Wat is de rol van advocaten bij schriftelijk horen?

Advocaten kunnen hun cliënten net als bij een AA voorbereiden. Hiervoor kunnen zij zelf een afspraak maken met hun cliënten. Ook kunnen ze het formulier net als bij een AA nabespreken. En kunnen ze correcties en aanvullingen opsturen als die er zijn.

Aanleveren documenten

​Hoe kan de asielzoeker nu zijn originele documenten aanleveren?

In de uitnodiging staat dat documenten naar AC Den Bosch gestuurd mogen worden. Wij raden aan originele documenten niet te sturen als dat niet nodig is. En als dat wel nodig is om dat aangetekend te doen. Wanneer de asielzoeker voor het gehoor zijn advocaat ziet, geeft hij zijn originele documenten aan hem. De advocaat stuurt deze daarna naar de documentenkamer in Den Bosch. Ziet de asielzoeker zijn advocaat niet voor het gehoor? Dan kan hij tijdens zijn gehoor de originele documenten aan de IND-medewerker geven.

Krijgt de asielzoeker een schriftelijk gehoor? Dan kan de asielzoeker originele documenten inleveren op de locatie waar hij of zij is uitgenodigd.  

Is er een mogelijkheid dat een asielzoeker de originele documenten tijdens het gehoor inlevert?

Ja, die mogelijkheid is er altijd geweest. Ook al staat deze optie niet in de uitnodiging. Dit is vooral voor asielzoekers die pas laat van de documentenkamer horen van belang. Hoe eerder de Taskforce de documenten heeft, hoe eerder deze kunnen worden onderzocht.

Planning asielzaken Taskforce

De IND heeft laten weten dat zaken de komende weken na het gehoor naar de Verlengde Asielprocedure (VA) gaan om capaciteitsredenen. Mij is verteld dat het alleen gaat over Syrische zaken en dan alleen in de week van 27-31 juli 2020. Betekent dit dat de IND Turkse en Jemenitische zaken niet VA stuurt?

Het VA sturen van een zaak is geen standaardprocedure en ook niet gebonden aan nationaliteit. In de afgelopen weken was er onvoldoende besliscapaciteit beschikbaar (door vakantie bijvoorbeeld). Daardoor lukte het in een aantal gevallen niet om in de AA te beslissen. De IND heeft daarom zaken VA gestuurd.

Er staan ook Eritreeërs op de planning van de Taskforce in Utrecht. Kan ik hieruit opmaken dat de IND ze als kansrijke zaak gaan horen, dus de verkorte procedure? Of krijgen ze wel een 8-daagse procedure, dus twee gehoren in Utrecht? En wanneer is dan het nader gehoor?

In Utrecht hoort de IND zaken in de verkorte procedure en in de 8-daagse procedure. Voor de 8-daagse procedure geldt dat het eerste gehoor op dag 1 en het nader gehoor op dag 3 is. Asielzoekers in de 8-daagse procedure krijgen voor beide gehoren een aparte uitnodiging.

Wat gebeurt er als asielzoekers weigeren naar een gehoor van de Taskforce te gaan?

De IND stelt de aanvraag dan buiten behandeling. Dit kan de IND doen als de asielzoeker niet naar het gehoor is gekomen. En als hij niet binnen 2 weken heeft aangetoond dat dit niet zijn schuld is. Dit blijkt uit artikel 30c lid 1b van de Vreemdelingenwet.

Bij de ingeplande zaken in AC Den Bosch wordt gesproken over een DBG (Doelgericht behandeling gehoor). In de uitnodiging van de Taskforce Utrecht wordt gesproken over een eerste en nader gehoor op dag 1. Op de planning van Schiphol wordt gesproken van een verificatie gehoor + nader gehoor op één dag. Zit er verschil in de aanpak of bedoelen ze allemaal hetzelfde?

In verschillende bewoordingen gaat het om dezelfde aanpak, namelijk een eerste en nader gehoor op één dag. 

Met wie kan ik contact opnemen als ik een vraag heb over de planning?

Hebt u een vraag over de planning van de Taskforce? Bel dan 088-043 6888 of stuur een mail naar info.Taskforce@ind.nl. U kunt bellen op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur.

Vervoer

Welke bussen worden ingezet?

Er wordt gebruik gemaakt van touringcars, personenbusjes en taxi's. De IND huurt deze vervoermiddelen in via een commercieel bedrijf, via een contract. Er wordt geen gebruik gemaakt van lijnbussen.

Is er in de bussen voldoende ruimte om anderhalve meter afstand te houden?

De chauffeur houdt zich aan de COVID-19 maatregelen van de overheid en branche. Bij het inplannen van vervoer volgen we deze regels en zorgen we voor voldoende ruimte. (Sectorprotocol Veilig Taxivervoer 30-6-2020 van Koninklijk Nederlands Vervoer).

Mag er iemand anders dan de asielzoeker meereizen in de bus ter ondersteuning?

Nee. Het vervoer is alleen bedoeld voor de asielzoekers. Anderen, zoals de advocaat, zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen vervoer naar de locatie.

Waar moeten asielzoekers zich melden voor vervoer?

De bus of taxi komt naar het postadres van de COA-locatie. De chauffeur zal zich daar melden bij de receptie. Soms is er een afgesproken plek op de COA-locatie waar de asielzoekers klaar staan. De bewaking geeft dit dan door aan de chauffeur.  

Mogen asielzoekers met eigen vervoer naar Utrecht, Den Bosch of Zevenaar komen?

Nee, liever niet - wij raden reizen met eigen vervoer dringend af. Als een asielzoeker zelf reist is de kans namelijk groter dat hij niet op tijd op de hoorlocatie is. De Taskforce houdt zich aan een strakke planning. Voor een aantal locaties is het op tijd komen van de asielzoeker op de hoorlocatie niet makkelijk te regelen. Komt een asielzoeker te laat op zijn gehoor? Dan kan de Taskforce hem mogelijk die dag niet meer horen. We moeten zijn gehoor dan opnieuw inplannen. Hierdoor bestaat het risico dat de behandeling van zijn zaak veel langer gaat duren. Ook heeft geen van de locaties (gratis) parkeerplekken en/of zijn er weinig parkeerplekken in de buurt.

Keren asielzoekers die naar de hoorlocatie reizen dezelfde dag naar het azc terug?

Alle asielzoekers die naar hun hoorlocatie reizen keren diezelfde dag naar het azc terug. De tijden waarop asielzoekers worden opgehaald voor hun terugreis zijn:

 • Den Bosch:  18:00 uur
 • Utrecht:       15:30 uur (gehoren in de ochtend)                     
                      22:00 uur (gehoren in de middag) 

Genoemde tijden zijn onder voorbehoud. Als het voor het proces belangrijk is, kunnen deze tijden veranderen. 

Is het mogelijk dat asielzoekers na het gehoor naar een ander centrum gaan dan waar zij die dag vandaan kwamen?

Opvang en mogelijke verhuizingen vallen onder de verantwoordelijkheid van het COA. De Taskforce zorgt alleen voor dat vervoer van en naar de opgegeven opvanglocatie.

Hoorlocaties

Houdt de IND op de hoorlocaties rekening met de maatregelen tegen het coronavirus?

Ook op de hoorlocaties gelden de maatregelen van het RIVM. Er is ook voldoende ruimte om anderhalve meter afstand te houden. De IND let er goed op dat iedereen zich houdt aan de regels.

Is er mogelijkheid om te bidden?

Op de hoorlocaties zijn geen gebedsruimten. 

Is er op de hoorlocaties gelegenheid om broodjes, snacks of andere etenswaren te kopen?

Nee, die mogelijkheid is er niet. Daarom is het belangrijk dat de asielzoeker zijn eigen lunch meeneemt naar het gehoor. Wel zijn er machines aanwezig met koffie, thee of chocolademelk.

Is er een kinderopvang op de hoorlocatie?

In Den Bosch is een kinderopvang. Voor Utrecht bekijken we nu of we kinderopvang kunnen regelen. In Zevenaar en Budel zit geen kinderopvang.