Vanwege wegwerkzaamheden is het loket Utrecht van 15 t/m 20 juli per auto slecht bereikbaar. Houd hier rekening mee met het plannen van uw reis.

 • Home
 • Nieuwsbrief Zakelijk

Nieuwsbrief Zakelijk

ā€‹Editie 1 juli 2019

Hier leest u het laatste nieuws voor erkend referenten 'arbeid'. We plaatsen elke 6 weken een nieuwe nieuwsbrief. Eerdere nieuwsbrieven staan in het archief onderaan deze pagina. Op dit moment is het niet mogelijk om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen.

Here you will find the latest news for recognised sponsors 'employment'. We post a new newsletter every 6 weeks. Previous newsletters are available from the archive below. At this time, it is not possible to receive the newsletter by e-mail. Read on in English.

Mogelijk langere behandeltijd aanvragen in zomerperiode
Weet u wat de zorgplicht betekent?
Adreswijziging erkend referent: meld het binnen 2 weken
Samenwoningsvereiste kennismigrant en gezinsleden
Lunchsluiting Ketenservicelijn tussen 1 juli en 1 oktober

Mogelijk langere behandeltijd aanvragen in zomerperiode

Ook deze zomer doet de IND zijn best om de streeftermijn van twee weken bij TEV-aanvragen en aanvragen vvr zonder mvv te halen. Het aantal aanvragen in 2019 is tot nu toe echter hoger dan verwacht.

Als die trend doorzet, halen we mogelijk in de weken 31 tot en met 33 de streeftermijnen niet. We vragen u daarom aanvragen zo vroeg mogelijk in te dienen. En bij een termijnoverschrijding van 2 of 3 dagen de IND nog niet te bellen of mailen. De kans is namelijk groot dat u in die paar dagen bericht van ons krijgt over uw aanvraag.

Alvast dank.

Weet u wat de zorgplicht betekent?

Uit controles die de IND uitvoerde bij erkend referenten, blijkt dat zij niet altijd genoeg weten over de zorgplicht.

Wat houdt de zorgplicht in?

 • De erkend referent heeft de plicht zorg te dragen voor een zorgvuldige werving en selectie van de kennismigrant of de werknemer die is overgeplaatst binnen de onderneming (Intra Corporate Transferee). Deze plicht geldt ook voor erkend referenten die de werving en selectie hebben uitbesteed.
 • De erkend referent moet de kennismigrant of overgeplaatste werknemer informeren over de toelatings- en verblijfsvoorwaarden waaraan hij moet voldoen.

 • De erkend referent moet alle relevante stukken die gaan over de invulling van de zorgplicht opnemen in zijn administratie.

Meer weten over uw wettelijke verplichtingen? Kijk op onze website.

Adreswijziging erkend referent: meld het binnen 2 weken

Is het adres waar de administratie van de onderneming wordt gevoerd veranderd? Een adreswijziging doorgeven aan de Kamer van Koophandel is niet voldoende. U moet u ook binnen 2 weken de IND informeren. Dit kan schriftelijk met het meldingsformulier voor erkend referenten, of via Portaal Zakelijk.

Meer weten over uw wettelijke verplichtingen? Kijk op onze website.

Samenwoningsvereiste kennismigrant en gezinsleden

Een van de voorwaarden voor de verblijfsvergunning van een gezinslid van een kennismigrant is dat sprake moet zijn van samenwoning. Woont de kennismigrant niet samen met het gezinslid? Dan kan de IND besluiten om de verblijfsvergunning van het gezinslid in te trekken.

De kennismigrant is referent van het gezinslid. En heeft daarom de plicht om veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor het verblijfsrecht van het gezinslid aan de IND te melden. Bijvoorbeeld als:

 • de kennismigrant en het familielid niet meer samenwonen.

 • de relatie verbroken is.

 • het familielid uit Nederland is vertrokken.

Meer weten over de wettelijke verplichtingen van de particulier referent? Kijk op onze website.

Lunchsluiting Ketenservicelijn tussen 1 juli en 1 oktober

Tussen 1 juli en 1 oktober 2019 zijn de lijnen van de Ketenservice gesloten tussen 12:00 en 13:00 uur. U kunt de Ketenservice bereiken op werkdagen van 09:00  tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00. Het telefoonnummer is 088 04 30500.

Uit klanttevredenheidsonderzoek is gebleken dat klanten van de Ketenservice het serviceniveau (niet te lang hoeven wachten als ze bellen) belangrijker vinden dan de bereikbaarheid. Veel van deze klanten nemen tussen 12:00 en 13:00 lunchpauze. Daarom heeft de Ketenservice zijn bezettingsrooster aangepast. Zo is de bezetting na de lunchpauze sterk en wordt de wachttijd aan de telefoon beperkt.

English version

In this edition:

Longer application processing times possible over the summer
Do you know what the duty of care means?
Notify change of address of recognized sponsor within 2 weeks
Requirement to live together for skilled migrants and family members
Cooperating Service closed over lunch from 1 July to 30 September

Longer application processing times possible over the summer

This summer, the IND will do its best to meet the target decision period of two weeks for entry and residence applications and applications for a regular residence permit without an entrance visa (provisional residence permit or mvv). The number of applications in 2019 to date is higher than expected.

If this trend continues, it is possible that we will not meet the target decision periods during weeks 31-33. We therefore ask you to submit applications as soon as possible. In the event of exceeding a decision deadline by 2 or 3 days, please also call or email the IND. The chance is high that you will receive a message regarding your application during this time.

Thank you in advance.

Do you know what the duty of care means?

Based on checks which the IND has carried out with recognised sponsors, it appears that they do not always know enough about the duty of care.

What does the duty of care cover?

 • The recognised sponsor has the duty to ensure the careful recruitment and selection of highly skilled migrants or employees who have been transferred within the company (Intra Corporate Transferees). This obligation also applies to sponsors who outsource recruitment and selection.

 • The recognised sponsor must also inform highly skilled migrants or transferees of the conditions they must meet for admission and residence.

 • The recognised sponsor must keep and retain all relevant documents related to exercise of the care of duty in their records.

Would you like to know more about your legal obligations? Visit our website.

Notify change of address of recognized sponsor within 2 weeks

Has the address of the company's administration changed? Notifying the Chamber of Commerce is not sufficient. You must also notify the IND within 2 weeks. You can do this in writing using the notification form for changes concerning the recognised sponsor, or using the Business Portal.

Would you like to know more about your legal obligations? Visit our website.

Requirement to live together for skilled migrants and family members

One of the conditions for obtaining a residence permit for the family member of a highly skilled migrant is that they must live together. If the highly skilled worker does not live with the family member, then the IND can decide to withdraw the family member's residence permit.

The highly skilled migrant is the family member's sponsor. A private sponsor has the obligation to notify the IND of any changes which could affect a family member's residence right. For example if:

 • The highly skilled migrant and family member no longer live together.

 • The relationship has ended.

 • The family member has left the Netherlands.

Would you like to know more about a private sponsor's legal obligations? Visit our website.

Cooperating Service closed over lunch from 1 July to 30 September

From 1 July to 30 September, the Cooperating Service phone lines are closed between 12:00 and 13:00. You can call the Cooperating Service on working days between 9:00 and 12:00 and between 13:00 and 17:00. The number is  088 04 30500.

Customer satisfaction research shows that Cooperating Service clients find the level of service (not having to wait too long when they call) more important than availability. Many of these clients take a lunch break between 12:00 and 13:00. The Cooperating Service has therefore adapted its staffing schedule accordingly. In this way, staffing after the lunch break is high and phone waiting times limited.

Delen